Pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA DRUŽBE PARTNER GRAF, ZELENA TISKARNA, D.O.O.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 1. gradivo za reprodukcijo mora biti pripravljeno skladno z zahtevami družbe Partner Graf d.o.o. (kliknite tu)
 2. grafična priprava in oblikovanje se obračunavata po veljavnem ceniku družbe Partner Graf d.o.o.,
 3. ponudbena cena se poveča za 6%, če naročnik ne dopušča standardnega odstopanja naročene količine +- 7% ali barve (standardno barvno odstopanje znaša 4%),
 4. vsi nad izvodi, ki nastanejo pri izdelavi naročene količine (gre za izvode, ki pri normalnem teku stvari in upoštevajoč pravila stroke, presegajo
  dogovorjeno število izvodov), se naročniku obračunajo v višini 60% ponudbene cene za posamezen izvod, naročnik pa jih je dolžan plačati,
 5. naročnik je dolžan prejeti izdelek pregledati in ga reklamirati, če odstopa od naročila; napako je potrebno reklamirati pisno v roku 8 dni od prejema
  izdelka, družbi Partner graf d.o.o. pa mora naročnik omogočiti, da reklamirani izdelek pregleda; družba Partner graf d.o.o. si bo prizadevala rešiti
  reklamacijo v sporazumu z naročnikom; v kolikor je reklamacija posledica dejstva, da je naročnik družbi Partner graf d.o.o. poslal PDF datoteko ali
  material za pripravo za tisk, ki ne ustreza navodilom in zahtevam družbe Partner graf d.o.o., družba Partner graf d.o.o. reklamacije ne bo upoštevala.
 6. družba Partner graf d.o.o. izstavlja račune z dnem dobave izdelka; račun je potrebno plačati do zapadlosti račune, sicer se naročnika oz. plačnika
  bremeni tudi za plačilo zakonskih zamudnih obresti, ki se zaračunajo s posebnim računom;
 7. družba Partner graf d.o.o. zagotavlja 95 % barvno usklajenost med digitalnim poskusnim in ofsetnim odtisom,
 8. papirji pri digitalnem tisku so izpostavljeni toplotni deformaciji, zato se lahko izdelki v nekaterih primerih zvijajo, za kar Partner graf d.o.o. ne
  prevzema nobenega jamstva in je njegova odškodninska odgovornost v takim primerih izključena,
 9. korekturni izpis, ozalid (form proof), match print se dodatno zaračunava po veljavnem ceniku družbe Partner Graf d.o.o.,
 10. sprememba tehničnih elementov, količine ali drugih zahtev naročnika spremeni ceno v ponudbi,
 11. osnovna avtomatska kontrola (preflight) datotek je v vključena v ponudbeno ceno (format, ločljivost slik (300 dpi), postavitev strani (pokončno na
  pokončno/ležeče na ležeče),
 12. dodatna kontrola operaterja grafične priprave in posegi v poslano gradivo na zahtevo naročnika se obračunavajo dodatno po veljavnem ceniku družbe
  Partner Graf d.o.o. (pravilna oddaljenost pomembne vsebine dizajna, ki ne sme biti porezana, dodatek za porezavo (bleed),vključene pisave (embedded
  writings), OPI informacije, overprint, uporaba PDF standarda (PDF X/1a), ostrina besedil, slik in grafik),
 13. vsebine, ki jo posreduje naročnik, ne pregledujemo in za vsebinske napake ne odgovarjamo,
 14. za napake v tiskovinah, ki so posledica neustrezno pripravljenih datotek, v kolikor ni bila naročena in opravljena dodatna kontrola z naše strani, ne
  odgovarjamo,
 15. izdelke prevzamete na sedežu družbe Partner graf d.o.o.; dostavo ali pošiljanje po pošti lahko naročite oz. dogovorite ob povpraševanju oz. naročilu;
  dostava se zaračuna po ponudbi ali po dogovoru, pošiljanje po pošti pa skladno s cenikom Pošte Slovenije,
 16. rok izdelave je določen s ponudbo; V primeru višje sile ali drugega objektivnega razloga, vam spremembo novega roka izdelave javimo pravočasno in novi
  rok z vami dogovorimo; v vsakem primeru ima družba Partner graf d.o.o. pravico rok izdelave podaljšati vsaj za čas trajanja višje sile oziroma
  objektivnih okoliščin; kot višja sila oziroma objektivne okoliščine se štejejo dogodki, ki jih ob pošiljanju ponudbe naročniku nismo mogli predvideti
  in ki se jim ob nastanku nismo mogli izogniti, vključno z dogodki in okoliščinami, ki izvirajo iz notranje sfere Partner graf d.o.o.,
 17. pri pospešenem (hitreje od navedenega roka v ponudbi) izvajanju naročila se cena po ponudbi poveča po dogovoru oz. za 10 % če ni posebnega dogovora,
 18. Ponudba, ki vključuje ceno standardnih material ov, velja 30 dni od njene izdaje. Po tem roku si v primeru spremembe cen repro materiala pridržujemo
  pravico do spremembe ponudbene cene. Vse cene v ponudbi ali v kakršnikoli komunikaciji, ki izvira od Partner graf d.o.o., so brez davka na dodano
  vrednost, ki se obračuna posebej, kolikor ni pri posamezni ceni izrecno določeno drugače,
 19. Odgovornost Partner graf d.o.o. za morebitno škodo, ki bi nastala naročniku, je v vsakem primeru omejena na dvakratnik ponudbene cene, razen če Partner
  graf d.o.o škodo povzroči namenoma ali iz hude malomarnosti,
 20. Vsakokrat veljavni cenik je javno objavljen na sedežu družbe Partner graf d.o.o. in s tem dostopen vsakem naročniku,
 21. Splošni pogoji družba Partner Graf d.o.o. upoštevajo določila Zakona o varstvu potrošnikov.

II. NAVODILA ZA PREDAJO DATOTEK IN MATERIALOV ZA PRIPRAVO ZA TISK

a) Zahteve v zvezi s predajo PDF datotek za tisk:

 1. format datotek mora ustrezati standardu PDF/X-1a:2001,
 2. vse strani tiskovine morajo biti v eni in isti datoteki,
 3. datoteka mora vsebovati 1 tiskovino – montažo na ustrezno tiskarsko polo uredimo mi,
 4. barve morajo biti v CMYK, sivinah ali spot paleti,
 5. Tisk Spot (Pantone) barv se tiska samo v offset tehniki,
 6. črni teksti in črne črtne kode morajo biti samo v črni barvi (CMYK 0/0/0/100),
 7. pisave morajo biti vključene v datoteki (embedded font) oziroma v krivuljah,
 8. barvna nasičenost ne sme presegati 280% in ne sme biti večja od 5%,
 9. večje črne površine tvorite v razmerju CMYK 40/40/40/100,
 10. resolucija fotografij mora imeti 300 dpi,
 11. dodatek za porezavo mora znašati 3 mm (bleed); pri revijah, katalogih in brošurah mora dodatek za porezavo znašati 5 mm,
 12. postavitev teksta od roba mora biti vsaj 3 mm stran od roba končnega formata dizajna (varnostni prostor),
 13. dodatki na datoteki oznake za porezavo (samo »crop marks« brez ostalih tiskarskih oznak),
 14. merilo mora biti v razmerju 1 : 1,
 15. v primeru izseka zaseka tiskovine mora biti kontura v krivuljah označena s spot in v overprint (1:1) ter dodatna stran s konturo na enaki poziciji.

Vsi morebitni dodatni posegi, ki so potrebni zaradi odstopanj od zgoraj navedenih zahtev se obračunavajo dodatno in skladno s cenikom.

b) Zahteve v zvezi s predajo materialov za pripravo za tisk:

 1. naročnik mora podati jasna navodila glede končnega produkta (tisk, papir, vezava, dodelave, naklada, rok izdelave),
 2. za prelom tiskovine je potrebno poslati končno in lektorirano vsebino v MS Wordu, kjer so fotografije postavljene med tekst; uporabljen slikovni
  material mora biti priložen v originalnem formatu (nelektoriranih tekstov ne prelamljamo),
 3. fotografije lahko tudi skeniramo,
 4. logotipi morajo biti v vektorski obliki (.PDF, .AI, .EPS, .CDR),
 5. slike-fotografije morajo biti najboljše možne kvalitete (formati JPG, PSD, TIF, ločljivost 300 dpi). Originalnih fotografij, ne pomanjšujte oziroma jih
  dodatno ne obdelujte,
 6. predhodno že pripravljene tiskovine, namenjene korekcijam, nam pošljete v paketu, ki vsebuje vse datoteke, ki so povezane s samo tiskovino (npr.
  Indesign package: fotografije, vektorji, pisave …),
 7. upoštevajte, da slike ali logotipi, ki jih najdete na spletu, običajno niso namenjene reprodukciji za tisk zaradi njihove nizke ločljivosti,
 8. nakup slikovnega materiala, vam lahko ponudimo preko slikovne agencije http://www.shutterstock.com/, iskanje in obdelava materialov se vključi v čas grafičnega
  oblikovanja, ki se obračuna po veljavnem ceniku družb Partner graf d.o.o.,
 9. družba Partner graf d.o.o. nudi tudi storitev lektoriranja, prevajanja ali fotografiranja ; v kolikor se naročnik odloči, da bo koristir storitev
  lektoriranja, prevajanja in/ali fotografiranja pri družbi Partner graf d.o.o., se mu za to izstavi posebna ponudba.

III. VARSTVO in UPORABA OSEBNIH PODATKOV PRI NAGRADNI IGRI
in PRAVILA NAGRADNE IGRE

S sodelovanjem v nagradni igri posameznik poda privolitev, da organizator nagradne igre (podjetje PRATNER GRAF d.o.o.) vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in GDPR ter drugimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov.

Organizator zbira in obdeluje pri nagradni igri naslednje osebne podatke: ime, priimek in elektronska pošta; pri nagrajencih pa tudi polni naslov in davčna številka, v kolikor je to potrebno.

Organizator lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradni igri ter za obveščanja o ponudbah, novostih, in ugodnostih, ter za druge trženjske namene.

Organizator se zavezuje, da bo podatke uporabljal izključno za namene, ki so navedeni v prejšnjem odstavku in jih ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer po e-pošti ali pisno na naslov organizatorja.

Organizator bo za zavarovanje osebnih podatkov uporabil organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščen dostop ali uničenje podatkov, njihove spremembe ali izgubo ter nepooblaščeno obdelavo.

Nagrajenec bo o nagradi, načinu in roku prevzema nagrade obveščen po elektronski pošti, ki jo bo navedel ob prijavi. Organizator pošlje elektronsko obvestilo na elektronski naslov, ki ga je sodelujoči v nagradni igri vpisal v kontaktni obrazec in ne prevzema nikakršne odgovornosti, če je naslov napačen ali nepopoln. Nagrajenci lahko nagrade prevzamejo v roku, ki bo določen v obvestilu o izžrebani nagradi na lokaciji po predhodnem dogovoru. V kolikor organizator nagradne igre s strani nagrajenca v roku dveh tednov po obvestilu nagrajenca iz kateregakoli razloga (na primer: e-naslov nagrajenca ni pravilen in podobno) ne prejme povratne informacije o prevzemu nagrade se šteje, da se nagrajenec izrecno odpoveduje nagradi, na podlagi česar je organizator prost vseh obveznosti po tej nagradni igri.

Strinjanje z obdelavo osebnih podatkov je obvezno za sodelovanje v nagradni igri.

Grosuplje, Januar 2020